ID.00139. Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Обществената поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 31 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-1398   26.09.2019 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2019-0008

 1. Документация - заглавна страница 26.09.2019 г.
 2. Решение № Д-206/26.09.2019 г. за откриване на процедура. Изх. № Д-1398/26.09.2019 г. 26.09.2019 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1399/26.09.2019 г. 26.09.2019 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 26.09.2019 г.
 5. Проект на договор 26.09.2019 г.
 6. Техническа спецификация 26.09.2019 г.
 7. Прогнозна стойност 26.09.2019 г.
 8. Ценово предложение 26.09.2019 г.
 9. Образци на документи 26.09.2019 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 26.09.2019 г.
 11. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 26.09.2019 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите|close

СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София“

Пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 20.11.2019 г. в 10:30 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 14.11.2019 г.


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
в обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София“


ОТГОВОР-РАЗЯСНЕНИЕ Изх. № 1446/07.10.2019 г. на основание чл. 108, ал.1 от ЗОП. 07.10.2019 г.

Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/31.10.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 01.11.2019 г.
 2. Протокол № 2/13.11.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.11.2019 г.
 3. Протокол № 3/28.11.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.11.2019 г.
 4. Решение № 254/28.11.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 29.11.2019 г.
 5. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1729/12.12.2019 г. 12.12.2019 г.
 6. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1750/18.12.2019 г. 18.12.2019 г.
 7. Решение № Д-13/15.01.2020 г. на Изпълнителния директор. 16.01.2020 г.
 8. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-173/28.01.2020 г. 28.01.2020 г.
 9. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-213/31.01.2020 г. 31.01.2020 г.
 10. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-250/10.02.2020 г. 10.02.2020 г.
 11. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-298/19.02.2020 г. 19.02.2020 г.
 12. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №134/10.05.2019 г. 26.05.2020 г.
 13. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №133/10.05.2019 г. 26.05.2020 г.
 14. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №135/10.05.2019 г. 12.06.2020 г.
 15. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №2/07.01.2020 г. 29.01.2021 г.
 16. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №10/16.01.2020 г. 11.02.2021 г.
 17. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №7/15.01.2020 г. 16.02.2021 г.
 18. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №12/17.01.2020 г. 18.02.2021 г.
 19. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №8/15.01.2020 г. 18.02.2021 г.
 20. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №9/15.01.2020 г. 18.02.2021 г.
 21. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №17/24.01.2020 г. 02.03.2021 г.

Свързани статии: