ID.00134. Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и помощни средства за хигиена за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предмет на обществената поръчка е доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и помощни средства за хигиена за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно утвърдена техническа спецификация. В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат четири обособени позиции, както следва: І обособена позиция - Препарати за дезинфекция; ІІ обособена позиция - Почистващи препарати; ІІІ обособена позиция – Помощни средства; ІV обособена позиция - Други.


Деловодна информация
00826 -
Д-1066   05.07.2019 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2019-0006

  1. Документация - заглавна страница 05.07.2019 г.
  2. Решение № Д-153/05.07.2019 г. за откриване на процедура. Изх. № Д-1065/05.07.2019 г. 05.07.2019 г.
  3. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1066/05.07.2019 г. 05.07.2019 г.
  4. Указания за подготовка на офертата 05.07.2019 г.
  5. Проект на договор 05.07.2019 г.
  6. Техническа спецификация 05.07.2019 г.
  7. Прогнозна стойност 05.07.2019 г.
  8. Образци на документи 05.07.2019 г.
  9. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 05.07.2019 г.
  10. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 05.07.2019 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и помощни средства за хигиена за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“

Пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 19.08.2019 г. в 11:30 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените офертиСвързани статии: