ID.00121. Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предмет на обществената поръчка е доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 7 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническа спецификация от документацията на обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-1772   17.12.2018 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2018-0011

 1. Документация - заглавна страница 17.12.2018 г.
 2. Решение № Д-297/17.12.2018 г. за откриване на процедура 17.12.2018 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1771/17.06.2018 г. 17.12.2018 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП) 17.12.2018 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 17.12.2018 г.
 6. Проект на договор 17.12.2018 г.
 7. Техническа спецификация 17.12.2018 г.
 8. Прогнозна стойност 17.12.2018 г.
 9. Образци на документи 17.12.2018 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 17.12.2018 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“

Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 08.02.2019 г. в 10:30 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 05.02.2019 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/15.01.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 15.01.2019 г.
 2. Протокол № 2/04.02.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 14.02.2019 г.
 3. Протокол № 3/11.02.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 14.02.2019 г.
 4. Доклад № В-550/13.02.2019 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 14.02.2019 г.
 5. Решение № Д-51/14.02.2019 г. 14.02.2019 г.
 6. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. номер: Д-453/27.02.2019 г. 27.02.2019 г.
 7. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. номер: Д-474/01.03.2019 г. 01.03.2019 г.
 8. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. номер: Д-695/10.04.2019 г. 10.04.2019 г.
 9. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №83 от 27.03.2019 г. 10.04.2020 г.
 10. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №63 от 15.03.2019 г. 10.04.2020 г.
 11. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор № 81 от 26.03.2019 г. 27.04.2020 г.

Свързани статии: