ID.00117. Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група.

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Свети Наум” ЕАД, гр. София. Възложителят осигурява електрозахранването на един обект с търговско мерене на ниско напрежение в имот, находящ се в гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1. Възложителят разполага с един двусекционен трафопост, присъединен на средно напрежение, в който са разположени два електромера на ниско напрежение - №96651131 и №62067214. Прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя за срока на договора, е определено на 1000 MВтч за 24 месеца.


Деловодна информация
00826 -
Д-1223 15/08/2018
не да
-
Публично състезание
00826-2018-0008

 1. Документация - заглавна страница 15.08.2018 г.
 2. Решение Д-211/15.08.2018 г. за откриване на процедура 15.08.2018 г.
 3. Обявление за публикуване (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-1223/15.08.2018 г. 15.08.2018 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 15.08.2018 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 15.08.2018 г.
 6. Проект на договор 15.08.2018 г.
 7. Техническа спецификация 15.08.2018 г.
 8. Образци на документи 15.08.2018 г.
 9. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 15.08.2018 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЕ


за работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и подбор на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура, с предмет:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група”, открита с Решение Д-211/15.08.2018 г. на възложителя

Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ участниците, чиито оферти удостоверяват съответствие с изискванията за лично състояние, липсата на основания за отстраняване и съответствие с изискванията за съдържание и пълнота на техническите оферти, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 28.09.2018 г. в 10:00 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Председател на комисията:
Съгласно Заповед № Д-224/10.09.2018 г.
на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД 25.09.2018 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/11.09.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 14.09.2018 г.
 2. Протокол № 2/13.09.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 14.09.2018 г.
 3. Протокол № 3/25.09.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.10.2018 г.
 4. Протокол № 4/25.09.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.10.2018 г.
 5. Протокол № 5/28.09.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.10.2018 г.
 6. Протокол № 6/02.10.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.10.2018 г.
 7. Решение № Д-244/04.10.2018 г. за приключване на обществена поръчка 05.10.2018 г.
 8. Решение № Д-278/19.11.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 20.11.2018 г.
 9. Решение № Д-293/10.12.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 11.12.2018 г.
 10. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-01/02.01.2019 г. 02.01.2019 г.

Свързани статии: