ID.00116. Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 4 лв. и 3 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 4 лв. и 3 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД. Настоящата обществена поръчка е за избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 4 лв. и 3 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД.

Предметът на обществената поръчка включва:
 1. услуга: отпечатване на ваучери (купони) за храна;
 2. доставка на ваучерите на възложителя;
 3. услуга - осигурена от изпълнителя на обществената поръчка възможност за реализация на ваучерите (купоните) в търговски обекти чрез замяна на ваучера срещу храна/хранителни продукти от приносителя на ваучера.

Деловодна информация
00826 -
Д-1065   04.07.2018 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2018-0007

 1. Документация - заглавна страница 04.07.2018 г.
 2. Решение номер Д-176/04.07.2018 г. за откриване на процедура 04.07.2018 г.
 3. Решение за откриване на процедура (ЗОП) 04.07.2018 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1066/04.07.2018 г. 04.07.2018 г.
 5. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП) 04.07.2018 г.
 6. Указания за подготовка на офертата 04.07.2018 г.
 7. Проект на договор 04.07.2018 г.
 8. Техническа спецификация 04.07.2018 г.
 9. Образци на документи 04.07.2018 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 04.07.2018 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЕ


за работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и подбор на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура, с предмет:

„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 4 лв. и 3 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД“, открита с Решение № Д-176/04.07.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Идънред България” АД ще бъде отворен и ценовото предложение ще бъде оповестено на 22.08.2018 г. в 10:30 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1.

Председател на комисията:
Съгласно Заповед № Д-200/30.07.2018 г.
на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД 17.08.2018 г.


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: