ID.00115. Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предмет на обществената поръчка е доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 19 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническа спецификация от документацията на обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-952   12.06.2018 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2018-0006

 1. Документация - заглавна страница 12.06.2018 г.
 2. Решение № Д-157/12.06.2018 г. за откриване на процедура 12.06.2018 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-952/12.06.2018 г. 12.06.2018 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП) 12.06.2018 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 12.06.2018 г.
 6. Проект на договор 12.06.2018 г.
 7. Техническа спецификация 12.06.2018 г.
 8. Прогнозна стойност 12.06.2018 г.
 9. Образци на документи 12.06.2018 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 12.06.2018 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЕ


за работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и подбор на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура, с предмет:

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“, открита с Решение № Д-157/12.06.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Агарта-ЦМ“ ЕООД по обособена позиция №3, чиято оферта отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на Възложителя, както и на изискванията за техническа оферта, ще бъде отворен и ценовото предложение ще бъде оповестено на 10.08.2018 г. в 10:30 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Провеждането на публично заседание на комисията се налага за отстраняване на пропуск, допуснат от комисията на публичното заседание, проведено на 30.07.2018 г. в 14:00 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1, който пропуск се изразява в неотваряне и неоповестяване на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Агарта-ЦМ“ ЕООД по обособена позиция №3.

Председател на комисията:
Съгласно Заповед № Д-175/04.07.2018 г.
на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД 07.08.2018 г.


СЪОБЩЕНИЕ


за работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и подбор на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура, с предмет:

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“, открита с Решение № Д-157/12.06.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на Възложителя, както и на изискванията за техническа оферта, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 30.07.2018 г. в 14:00 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Председател на комисията:
Съгласно Заповед № Д-175/04.07.2018 г.
на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД 25.07.2018 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/12.07.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 13.07.2018 г.
 2. Протокол № 2/12.07.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 13.07.2018 г.
 3. Решение № Д-212/17.08.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 17.08.2018 г.
 4. Протокол № 3/23.07.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 20.08.2018 г.
 5. Протокол № 4/25.07.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 20.08.2018 г.
 6. Протокол № 5/31.07.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 20.08.2018 г.
 7. Протокол № 6/07.08.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 20.08.2018 г.
 8. Протокол № 7/10.08.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 20.08.2018 г.
 9. Решение № Д-213/17.08.2018 г. за възлагане на обществена поръчка 20.08.2018 г.
 10. Решение № Д-214/17.08.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 20.08.2018 г.
 11. Обявление за възложена поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1266/31.08.2018 г. 31.08.2018 г.
 12. Обявление за възложена поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1303/05.09.2018 г. 05.09.2018 г.
 13. Обявление за възложена поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1468/17.10.2018 г. 17.10.2018 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: