ID.00106. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Обществената поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД. В рамките на обществената поръчка се съдържат три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - Общи консумативи;
Обособена позиция № 2 - Ликворология;
Обособена позиция № 3 - Епруветки.


Деловодна информация
00826 -
Д-349 09.02.2018 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2018-0001

  1. Документация - заглавна страница 09.02.2018 г.
  2. Решение Д-35/09.02.2018 г. за откриване на процедура 09.02.2018 г.
  3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 09.02.2018 г.
  4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 09.02.2018 г.
  5. Указания за подготовка на офертата 09.02.2018 г.
  6. Проект на договор 09.02.2018 г.
  7. Техническа спецификация 09.02.2018 г.
  8. Образци на документи 09.02.2018 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЕ
по обществена поръчка, провеждана чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД“, открита с Решение № Д-35/09.02.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците в обществената поръчка, които са представили оферти, съответстващи на изискванията на ЗОП и на възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения на участниците ще бъдат оповестени на 27.03.2018 г. в 10:30 часа в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Диана Митева
Председател на комисията


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: