ID.00099. Доставка на помощни средства за хигиена и консумативи за събиране на опасен отпадък и мръсно бельо за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на помощни средства за хигиена и консумативи за събиране на опасен отпадък и мръсно бельо за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София.

Предмет на обществената поръчка е доставка на помощни средства за хигиена и консумативи за събиране на опасен отпадък и мръсно бельо за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, по две обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-1971 29.09.2017 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2017-0009

  1. Документация - заглавна страница 29.09.2017 г.
  2. Решение Д-216/29.09.2017 г. за откриване на процедура 29.09.2017 г.
  3. Обявление за публикуване (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-1971/29.09.2017 г. 29.09.2017 г.
  4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 29.09.2017 г.
  5. Указания за подготовка на офертата 29.09.2017 г.
  6. Прогнозна стойност 29.09.2017 г.
  7. Проект на договор 29.09.2017 г.
  8. Техническа спецификация 29.09.2017 г.
  9. Образци на документи 29.09.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет „Доставка на помощни средства за хигиена и консумативи за събиране на опасен отпадък и мръсно бельо за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София“

Пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 20.11.2017 г. в 10:30 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: