ID.00094. Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група.

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Свети Наум” ЕАД, гр. София. Възложителят осигурява електрозахранването на един обект с търговско мерене на ниско напрежение в имот, находящ се в гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1. Възложителят разполага с един двусекционен трафопост присъединен на средно напрежение, в който са разположени два електромера на ниско напрежение - №96651131 и №62067214. Прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя за срока на договора, е определено на 550 000 кВтч за 12 месеца.


Деловодна информация
00826 -
Д-1792 11/08/2017
не да
-
Публично състезание
00826-2017-0007

  1. Документация - заглавна страница 11.08.2017 г.
  2. Решение Д-183/11.08.2017 г. за откриване на процедура 11.08.2017 г.
  3. Обявление за публикуване (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-1792/11.08.2017 г. 11.08.2017 г.
  4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 11.08.2017 г.
  5. Указания за подготовка на офертата 11.08.2017 г.
  6. Проект на договор 11.08.2017 г.
  7. Техническа спецификация 11.08.2017 г.
  8. Образци на документи 11.08.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЕ


за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет:

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците, на които офертите отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 26.09.2017 г. в 10:30 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: