ID.00084. Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно утвърдена техническа спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-1080 30/03/2017
не да
-
Публично състезание
00826-2017-0004

 1. Документация - заглавна страница 30.03.2017 г.
 2. Решение Д-68/30.03.2017 г. за откриване на процедура 30.03.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 30.03.2017 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 30.03.2017 г.
 5. Проект на договор 30.03.2017 г.
 6. Техническа спецификация 30.03.2017 г.
 7. Прогнозна стойност 30.03.2017 г.

 8. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  СЪОБЩЕНИЕ


  за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет:

  Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

  Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 16.05.2017 г. в 10:30 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

  Боряна Колевска
  Председател на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

  11.05.2017 г.

  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


  ОТГОВОР-РАЗЯСНЕНИЕ по документацията за участие на основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП (Изх. № Д-1207/18.04.2017 г.) 18.04.2017 г.


  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите|open

Свързани статии: