ID.00127. Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна охрана на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с Чл. 64 от Правилника за прилагане на ЗОП с предмет:

Предоставяне на услуги по извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателния режим на двата входа/изхода - единият, представляващ централен вход, разположен североизточно на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД и водещ до ул. „Д-р Любен Русев“, а другият - второстепенен, разположен югозападно от територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, като през него се достига до бул. „Г.М.Димитров“. На двата входа/изхода се осъществява контролно-пропускателен режим с магнитни карти, като има разположени бариери, както и помещения за охраната, в които е разположена апаратурата по видеонаблюдението, командното табло за бариерите, СОТ и системите за достъп.


Деловодна информация
00826 -
Д-471 01.03.2019 г.
не да
-
Пряко договаряне
00826-2019-0003

 1. Документация - заглавна страница 01.03.2019 г.
 2. Решение Д-73/01.03.2019 г. за публикуване на процедура. Изх. № Д-471/01.03.2019 г. 01.03.2019 г.
 3. Решение Д-74/01.03.2019 г. за откриване на процедура 01.03.2019 г.
 4. Решение за откриване на процедура (ЗОП) 01.03.2019 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 01.03.2019 г.
 6. Проект на договор 01.03.2019 г.
 7. Техническа спецификация 01.03.2019 г.
 8. Образци на документи 01.03.2019 г.
 9. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 01.03.2019 г.
 10. Покана за участие в процедура на пряко договаряне. Изх. №Д-472/01.03.2019 г. 01.03.2019 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол №1 от 19.03.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 25.03.2019 г.
 2. Протокол №2 от 15.03.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 25.03.2019 г.
 3. Протокол №3 от 19.03.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 25.03.2019 г.
 4. Протокол №4 от 21.03.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 25.03.2019 г.
 5. Протокол №5 от 22.03.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 25.03.2019 г.
 6. Доклад №В-1046 от 25.03.2019 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 25.03.2019 г.
 7. Решение №Д-89 от 25.03.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП 25.03.2019 г.
 8. Решение №Д-89 от 25.03.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП 25.03.2019 г.
 9. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 15.05.2019 г.
 10. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №128 от 07.05.2019 г. 15.07.2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: