ID.00123. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 182, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с Чл. 64 от Правилника за прилагане на ЗОП с предмет:

Настоящата обществена поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София по 3 обособени позиции, съгласно утвърдена Техническа спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-11 14.01.2019 г.
не да
-
Пряко договаряне
00826-2019-0001

 1. Документация - заглавна страница 14.01.2019 г.
 2. Решение Д-11/14.01.2019 г. за откриване на процедура 14.01.2019 г.
 3. Решение за откриване на процедура (ЗОП) 14.01.2019 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 14.01.2019 г.
 5. Проект на договор 14.01.2019 г.
 6. Техническа спецификация 14.01.2019 г.
 7. Образци на документи 14.01.2019 г.
 8. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 14.01.2019 г.
 9. Покана за участие до ЕТ „Елфо-Будин Михов“. Изх. №Д-59/14.01.2019 г. 14.01.2019 г.
 10. Покана за участие до „МЕДИКЛИМ“ ЕООД. Изх. №Д-60/14.01.2019 г. 14.01.2019 г.
 11. Покана за участие до „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД. Изх. №Д-61/14.01.2019 г. 14.01.2019 г.
 12. Покана за участие до „Елта 90М“ ООД и „Радиком“ ЕООД. Изх. №Д-62/14.01.2019 г. 14.01.2019 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол №1 от 24.01.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 26.02.2019 г.
 2. Протокол №2 от 24.01.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 26.02.2019 г.
 3. Протокол №3 от 25.01.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 26.02.2019 г.
 4. Протокол №4 от 25.01.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 26.02.2019 г.
 5. Протокол №5 от 01.02.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 26.02.2019 г.
 6. Протокол №6 от 18.02.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 26.02.2019 г.
 7. Протокол №7 от 18.02.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 26.02.2019 г.
 8. Доклад №В-701 от 26.02.2019 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 26.02.2019 г.
 9. Доклад №В-702 от 26.02.2019 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 26.02.2019 г.
 10. Решение №Д-71 от 26.02.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП 26.02.2019 г.
 11. Решение №Д-72 от 26.02.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП 26.02.2019 г.
 12. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка. Изх. № Д-810/03.05.2019 г. 03.05.2019 г.
 13. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №100 от 09.04.2019 г. 05.05.2020 г.
 14. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №109 от 15.04.2019 г. 05.05.2020 г.
 15. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №98 от 08.04.2019 г. 05.05.2020 г.

Свързани статии: