ID.00169. Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по реда на Глава 10, чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана по рамкови споразумения и във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г. между изпълнителите и министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, с предмет:

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

 1. Публична покана № Д-640/10.05.2021 г.
 2. Проект на договор

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол от 28.06.2021 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.06.2021 г.
 2. Решение № Д-217/29.06.2021 г. за обявяване и определяне на изпълнител на обществена поръчка 29.06.2021 г.
 3. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1131/19.08.2021 г. 23.08.2021 г.
 4. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1132/19.08.2021 г. 23.08.2021 г.
 5. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1133/19.08.2021 г. 23.08.2021 г.
 6. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1134/19.08.2021 г. 23.08.2021 г.
 7. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1135/19.08.2021 г. 23.08.2021 г.
 8. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №206 от 03.08.2021 г. 24.01.2022 г.
 9. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №213 от 03.08.2021 г. 24.01.2022 г.
 10. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №219 от 03.08.2021 г. 24.01.2022 г.
 11. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №215 от 03.08.2021 г. 11.02.2022 г.
 12. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №220 от 03.08.2021 г. 02.03.2022 г.

Свързани статии: