ID.00103. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В предмета на обществената поръчка се съдържат 241 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.


Деловодна информация
00826 -
Д-2294 28/11/2017
да да
28/11/2017
Открита процедура
00826-2017-0011

 1. Документация - заглавна страница 29.11.2017 г.
 2. Решение номер Д-269/28.11.2017 г. за откриване на процедура 29.11.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 29.11.2017 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 29.11.2017 г.
 5. Проект на договор 29.11.2017 г.
 6. Техническа спецификация 29.11.2017 г.
 7. Образци на документи 29.11.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на публичен жребий в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура

На основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) комисията, назначена за разглеждане и оценка на подадените оферти, подбор и класиране на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура, с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД“

ще проведе публично жребий, както следва:

 • По обособена позиция № 130 (INN) "Dexketoprofen" - между участниците „Търговска Лига - НАЦ“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД - от 11:30 часа на 22.02.2018 г.;
 • По обособена позиция № 175 (INN) "Lamotrigine" - между участниците „Медофарма“ ЕООД и „Софарма Трейдинг“ АД - от 12:00 часа на 22.02.2018 г.;
 • По обособена позиция № 188 (INN) "Quetiapine" - между участниците „Търговска Лига - НАЦ“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД - от 11:30 часа на 22.02.2018 г.;
 • По обособена позиция № 195 (INN) "Risperidone" - между участниците „Медофарма“ ЕООД и „Софарма Трейдинг“ АД - от 12:00 часа на 22.02.2018 г.;

Жребият ще се проведе в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. Д-р Любен Русев №1

Мариана Балабанова
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 19.02.2018 г.


СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София“

Пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 19.02.2018 г. в 10:30 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 14.02.2018 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Разяснение по процедура във връзка с отправено запитване. Изх. № Д-2392/11.12.2017 г. 11.12.2017 г.
 2. Протокол №1 / 16.01.2018 г. 17.01.2018 г.
 3. Протокол №2 / 17.01.2018 г. 17.01.2018 г.
 4. Протокол №3 / 14.02.2018 г. 06.03.2018 г.
 5. Протокол №4 / 19.02.2018 г. 06.03.2018 г.
 6. Протокол №5 / 22.02.2018 г. 06.03.2018 г.
 7. Протокол №6 / 22.02.2018 г. 06.03.2018 г.
 8. Протокол №7 / 27.02.2018 г. 06.03.2018 г.
 9. Доклад Изх. № B-768 / 28.02.2018 г. 06.03.2018 г.
 10. Решение № Д-56 / 06.03.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 06.03.2018 г.
 11. Решение № Д-57 / 06.03.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 06.03.2018 г.
 12. Решение № Д-58 / 06.03.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 06.03.2018 г.
 13. Решение № Д-82 / 23.03.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 23.03.2018 г.
 14. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-580/23.03.2018 г. 26.03.2018 г.
 15. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-638/10.04.2018 г. 11.04.2018 г.
 16. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-746/02.05.2018 г. 03.05.2018 г.
 17. Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение. Изх. № Д-657/04.04.2019 г. 08.04.2019 г.
 18. Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение. Изх. № Д-658/04.04.2019 г. 08.04.2019 г.
 19. Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение. Изх. № Д-707/11.04.2019 г. 15.04.2019 г.
 20. Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение. Изх. № Д-783/23.04.2019 г. 24.04.2019 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
 1. Договор №99 от 05.04.2018 г. с контрахент „Медофарма“ ЕООД 03.05.2018 г.
 2. Договор №59 от 13.03.2019 г. с контрахент „Медофарма“ ЕООД. Допълнително споразумение №1. към Договор №99 от 05.04.2018 г. 08.04.2019 г.
 3. Договор №100 от 10.04.2018 г. с контрахент „Софарма Трейдинг“ АД 03.05.2018 г.
 4. Договор №58 от 12.03.2019 г. с контрахент „Софарма Трейдинг“ АД. Допълнително споразумение №1. към Договор №100 от 10.04.2018 г. 08.04.2019 г.
 5. Договор №101 от 10.04.2018 г. с контрахент „Б. Браун Медикал“ ЕООД 03.05.2018 г.
 6. Договор №103 от 12.04.2018 г. с контрахент „Фаркол“ АД 03.05.2018 г.
 7. Договор №72 от 20.03.2019 г. с контрахент „Фаркол“ АД. Допълнително споразумение №1. към Договор №103 от 12.04.2018 г. 15.04.2019 г.
 8. Договор №107 от 18.04.2018 г. с контрахент „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД 03.05.2018 г.
 9. Договор №104 от 11.04.2019 г. с контрахент „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД. Допълнително споразумение №1. към Договор №107 от 18.04.2018 г. 24.04.2019 г.

Свързани статии:

 • 029702121
 • Пон. ÷ Пет.: 8:00 до 15:30 ч. - Регистратура  
© 2024 МБАЛНП «Св. Наум» - Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница