ID.00100. Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 17 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-2086 25/10/2017
да да
25/10/2017
Открита процедура
00826-2017-0010

 1. Документация - заглавна страница 27.10.2017 г.
 2. Решение номер Д-240/25.10.2017 г. за откриване на процедура 27.10.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 27.10.2017 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 27.10.2017 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 27.10.2017 г.
 6. Проект на договор 27.10.2017 г.
 7. Техническа спецификация 27.10.2017 г.
 8. Прогнозна стойност на обществената поръчка 27.10.2017 г.
 9. Образци на документи 27.10.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София“

Пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 15.01.2018 г. в 09:00 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/12.12.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 15.12.2017 г.
 2. Протокол № 2/15.12.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 15.12.2017 г.
 3. Протокол № 3/10.01.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.02.2018 г.
 4. Протокол № 4/16.01.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.02.2018 г.
 5. Протокол № 5/26.01.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.02.2018 г.
 6. Доклад от 30.01.2018 г. за работата на комисията, назначена за разглеждане и оценка на подадените оферти, подбор и класиране на участниците в обществена поръчка 05.02.2018 г.
 7. Решение номер Д-30/05.02.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 05.02.2018 г.
 8. Решение номер Д-31/05.02.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 05.02.2018 г.
 9. Решение номер Д-32/05.02.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 05.02.2018 г.
 10. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-402/20.02.2018 г. 21.02.2018 г.
 11. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 21.02.2018 г.
 12. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-641/11.04.2018 г. 11.04.2018 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: