ID.00082. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Обществената поръчка е доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по 5 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-995 13/03/2017
да да
13/03/2017
Открита процедура
00826-2017-0002

  1. Решение номер Д-54/13.03.2017 г. за откриване на процедура 16.03.2017 г.
  2. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 16.03.2017 г.
  3. Документация - заглавна страница 18.03.2017 г.
  4. Указания за подготовка на офертата 18.03.2017 г.
  5. Техническа спецификация 18.03.2017 г.
  6. Прогнозна стойност на обществената поръчка 18.03.2017 г.
  7. Проект на договор 18.03.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ


за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 19.05.2017 г. в 14:30 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Боряна Колевска
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените офертиСвързани статии: