ID.00079. Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 9 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-364 24/02/2017
да да
24/02/2017
Открита процедура
00826-2017-0001

 1. Документация - заглавна страница 27.02.2017 г.
 2. Решение Д-41/24.02.2017 г. за откриване на процедура 27.02.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 27.02.2017 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 27.02.2017 г.
 5. Техническа спецификация 27.02.2017 г.
 6. Прогнозна стойност на обществената поръчка 27.02.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЕ


за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 09.05.2017 г. в 10:30 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Боряна Колевска
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол №1 от 05.04.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 06.06.2017 г.
 2. Протокол №2 от 13.04.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 13.04.2017 г.
 3. Протокол №3 от 03.05.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 06.06.2017 г.
 4. Протокол №4 от 12.05.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 06.06.2017 г.
 5. Протокол №5 от 26.05.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 06.06.2017 г.
 6. Доклад В-2226 от 30.05.2017 г. за резултатите от работата на комисията, назначена за разглеждане и оценка на подадените оферти 06.06.2017 г.
 7. Решение Д-132 от 06.06.2017 г. за определяне на изпълнител по обществена поръчка 06.06.2017 г.
 8. Решение Д-133 от 06.06.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка 06.06.2017 г.
 9. Решение Д-134 от 06.06.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка 06.06.2017 г.
 10. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 23.06.2017 г.
 11. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 23.06.2017 г.
 12. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1594/29.06.2017 г. 03.07.2017 г.
 13. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1707/25.07.2017 г. 27.07.2017 г.

Свързани статии: