ID.00070. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществената поръчка е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 285 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.


Деловодна информация
00826 -
Д-1014 29/06/2016
да да
29/06/2016
00826-2016-0004

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-142/29.06.2016 г. за откриване на процедура
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
 4. Указания към участниците. Образци
 5. Техническа спецификация

 6. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


  По обособена позиция №144 „Levofloxacin“ участниците „Фьоникс Фарма“ ЕООД и „Софарма Трейдинг“ АД предлагат еднаква цена за изпълнение. Поради което каним участниците да изпратят представители за теглене на жребий за определяне на изпълнител на обществената поръчка по тази обособена позиция, който ще се проведе на 13.10.2016 г. от 14:30 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

  Боряна Колевска
  Председател на комисията за разглеждане и оценка на офертите


  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  1. Протокол №1 от 07.09.2016 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 03.11.2016 г.
  2. Приложение към Протокол №1. Цени за лекарства (оферти от всички участници) 03.11.2016 г.
  3. Протокол №2 от 04.10.2016 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.10.2016 г.
  4. Протокол №3 от 13.10.2016 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 03.11.2016 г.
  5. Доклад В-4118/21.10.2016 г. за резултатите от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 03.11.2016 г.
  6. Решение Д-210/03.11.2016 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 03.11.2016 г.
  7. Решение Д-211/03.11.2016 г. за прекратяване на обществена поръчка 03.11.2016 г.
  8. Решение Д-212/03.11.2016 г. за прекратяване на обществена поръчка 03.11.2016 г.
  9. Решение Д-213/03.11.2016 г. за прекратяване на обществена поръчка 03.11.2016 г.
  10. Решение Д-223/16.11.2016 г. за изменение на Решение Д-210/03.11.2016 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 16.11.2016 г.
  11. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 18.11.2016 г.
  12. Решение Д-251/15.12.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка 15.12.2016 г.
  13. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 29.12.2016 г.
  14. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 16.01.2017 г.
  15. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 23.01.2017 г.
  16. Обявление за приключване на Договор №257 от 01.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 09.01.2018 г.
  17. Обявление за приключване на Договор №271 от 14.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 09.01.2018 г.
  18. Обявление за приключване на Договор №272 от 15.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 09.01.2018 г.
  19. Обявление за приключване на Договор №273 от 15.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 09.01.2018 г.
  20. Обявление за приключване на Договор №275 от 15.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 09.01.2018 г.
  21. Обявление за приключване на Договор №278 от 22.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 18.01.2018 г.
  22. Обявление за приключване на Договор №274 от 15.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 18.01.2018 г.

Свързани статии: