ID.00140. Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до Възложителя, чрез сортиране по клиники на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предметът на обществената поръчка включва дейности по извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя, чрез сортиране по клиники на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.


Деловодна информация
00826 -
Д-1448  08/10/2019
не да
Обява
9093225

  1. Документация - заглавна страница
  2. Заповед Д-213/08.10.2019 г. за провеждане на процедура по обществена поръчка
  3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  4. Информация за публикувана обява за обществена поръчка. Изх.№ Д-1454/08.10.2019 г.
  5. Указания за участие
  6. Техническа спецификация
  7. Проект на договор
  8. Образци на документи

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)Свързани статии: