ID.00102. Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, ремонт на тавански помещения в сграда „Психиатрия“

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, ремонт на тавански помещения в сграда „Психиатрия“.


Деловодна информация
00826 -
Д-2222 14/11/2017
не да
Обява
9070333

  1. Документация - заглавна страница
  2. Решение Д-252/14.11.2017 г. за откриване на процедура
  3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  4. Информация за публикуваната обява. Изх.№ Д-2223/14.11.2017 г.
  5. Техническа спецификация
  6. Указания за участие
  7. Проект на договор
  8. Образци на документи
  9. Приложение към ценово предложение. Образец №9.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: