ID.00098. Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна охрана на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна охрана на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София


Деловодна информация
00826 -
Д-1941 20/09/2017
не да
Обява
9068494

  1. Документация - заглавна страница
  2. Решение Д-210/20.09.2017 г. за откриване на процедура
  3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  4. Информация за публикуваната обява. Изх.№ Д-1942/20.09.2017 г.
  5. Техническа спецификация
  6. Указания за участие
  7. Проект на договор
  8. Образци на документи

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: