ID.00096. Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, свързани с преместване на наличния рентгенов апарат в ново помещение

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, свързани с преместване на наличния рентгенов апарат в ново помещение, съгласно утвърдена Техническата спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-1807  15/08/2017
Д-1808  15/08/2017
не да
Обява
9067299

  1. Документация - заглавна страница
  2. Решение Д-185/15.08.2017 г. за откриване на процедура
  3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  4. Информация за публикуваната обява. Изх.№ Д-1808/15.08.2017 г.
  5. Указания за подготовка на офертата
  6. Техническа спецификация
  7. Проект на договор
  8. Образци на документи
  9. Приложение към ценово предложение. Образец №9

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: