ID.00076. Доставка на работно облекло, обувки и лични предпазни средства, предназначени за служители на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на работно облекло, обувки и лични предпазни средства, предназначени за служители на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София


Деловодна информация
00826 -
Д-4849 15/12/2016
не да
9059981

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-252/15.12.2016 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява
 5. Указания към участниците
 6. Техническа спецификация
 7. Проект на договор
 8. Прогнозна стойност

 9. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Изх.№ Д-4897/28.12.2016 г. 28.12.2016 г.Свързани статии: