ID.175/26.06.2019. Договор за обслужване от служба по трудова медицина

Предмет на договора:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ консултира и подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ (ДВ 124/1997) и Наредба №3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

  1. ДОГОВОР №175/26.06.2019 г., контрахент „Икономикс груп“ ЕООД 03.07.2019 г.

Свързани статии: