ID.169/26.06.2019. Договор за абонаментно извършване на непрекъснат индивидуален дозиметричен контрол (ИДК) на служителите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Предмет на договора:

Договор за извършване на НЕПРЕКЪСНАТ ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ (ИДК) с помощта на термолуминесцентни дозиметри (ТЛД) на външното облъчване с фотонно лъчение на служителите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, работещи в среда на йонизиращи лъчения.

  1. ДОГОВОР №169/26.06.2019 г. с контрахент „Лаборатории ПРОТЕКТА“ ООД, гр. София
  2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. към ДОГОВОР №169/26.06.2019 г.

Свързани статии: