ID.206/28.06.2017. Договор за консултиране и подпомагане прилагането на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за консултиране и подпомагане прилагането на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и въвеждането на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност, съгласно ЗЗБУТ (ДВ 124/1997) и Наредба №3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина в МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

  1. ДОГОВОР №206/28.06.2017 г. с контрахент ИКОНОМИКС ГРУП ЕООД, гр. Севлиево

Свързани статии: