ID.205/28.06.2017. Договор за абонаментно извършване на непрекъснат индивидуален дозиметричен контрол (ИДК) на служителите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за извършване на НЕПРЕКЪСНАТ ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ (ИДК) с помощта на термолуминесцентни дозиметри (ТЛД) на външното облъчване с фотонно лъчение на служителите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, работещи в среда на йонизиращи лъчения.

  1. ДОГОВОР №205/28.06.2017 г. с контрахент Лаборатории ПРОТЕКТА ООД, гр. София

Свързани статии: