ID.153/06.07.2020. Договор за консултиране и подпомагане прилагането на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за консултиране и подпомагане прилагането на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и въвеждането на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност, съгласно ЗЗБУТ (ДВ 124/1997) и Наредба №3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина в МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. ДОГОВОР №153/06.07.2020 г. с контрахент „ИКОНОМИКС-М“ ЕООД, гр. Габрово

Свързани статии: