Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00166.Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по реда на Глава 10, чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана по рамкови споразумения и във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. между изпълнителите и министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, с предмет:

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

  1. Публична покана № Д-434/16.03.2021 г.
  2. Проект на договор

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  • Дата
    16.03.2021
  • Последна промяна
    16.03.2021