Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00146.Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по реда на Глава 26, чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана до определени лица с предмет:

Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, включващ програмни продукти Гама Кодмастер, Гама Мултилаб, Гама Мултилаб – Web, Гама – Мултилаб – КААВ, Гама Стор, Гама Диети, Гама Конт и Гама Калк.

 1. Решение Д-4/08.01.2020 г. за откриване на обществена поръчка
 2. Публична покана № Д-20/08.01.2020 г.
 3. Техническа спецификация
 4. Прогнозна стойност
 5. Образци и проект на договор

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Протокол от 23.01.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 23.01.2020 г.

Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор №37 от 07.02.2020 г. с контрахент „Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и с-ие“ СД 12.02.2020 г.

 • Дата
  08.01.2020
 • Последна промяна
  12.02.2020