Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00124.Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по реда на Глава 26, чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана до определени лица с предмет:

Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, включващ програмни продукти Гама Кодмастер, Гама Мултилаб, Гама Мултилаб – Web, Гама – Мултилаб – КААВ, Гама Стор, Гама Диети, Гама Конт и Гама Калк.

 1. Решение Д-24/21.01.2019 Г. за откриване на обществена поръчка
 2. Публична покана № Д-133/21.01.2019 г.
 3. Техническа спецификация
 4. Прогнозна стойност
 5. Образци и проект на договор

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Протокол от 31.01.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 31.01.2019 г.

Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор №34 от 08.02.2019 г. с контрахент „Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и сие“ СД 05.03.2019 г.

 • Дата
  21.01.2019
 • Последна промяна
  05.03.2019