Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00148.Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 182, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с Чл. 64 от Правилника за прилагане на ЗОП с предмет:

астоящата обществена поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 7 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията на обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-55  27.02.2020 г.
не да
-
Пряко договаряне
00826-2020-0002

 1. Документация - заглавна страница 27.02.2020 г.
 2. Решение Д-55/27.02.2020 г. за откриване на процедура 27.02.2020 г.
 3. Решение за откриване на процедура (ЗОП) 27.02.2020 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 27.02.2020 г.
 5. Проект на договор 27.02.2020 г.
 6. Техническа спецификация 27.02.2020 г.
 7. Образци на документи 27.02.2020 г.
 8. Образец №2. Ценово предложение 27.02.2020 г.
 9. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 27.02.2020 г.
 10. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 27.02.2020 г.
 11. Покана за участие до „Агарта-ЦМ“ ЕООД. Изх. №Д-366/27.02.2020 г. 27.02.2020 г.
 12. Покана за участие до „Соломед“ ЕООД. Изх. №Д-367/27.02.2020 г. 27.02.2020 г.
 13. Покана за участие до „Момина крепост“ АД. Изх. №Д-368/27.02.2020 г. 27.02.2020 г.
 14. Покана за участие до „Диамед“ ООД. Изх. №Д-369/27.02.2020 г. 27.02.2020 г.
 15. Покана за участие до „Гюс“ ЕООД. Изх. №Д-370/27.02.2020 г. 27.02.2020 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Протокол 1/12.03.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 23.03.2020 г.
 2. Протокол 2/20.03.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 23.03.2020 г.
 3. Доклад Вх. №1134/20.03.2020 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 23.03.2020 г.
 4. Решение №Д-80/23.03.2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 23.03.2020 г.
 5. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 03.04.2020 г.
 6. Решение №Д-145/29.05.2020 г. за прекратяване на обществена поръчка 29.05.2020 г.
 7. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№: Д-820/15.06.2020 г. 15.06.2020 г.

 • Дата
  27.02.2020
 • Последна промяна
  15.06.2020