Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00157.Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Обществената поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 7 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-805   11.06.2020 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2020-0008

 1. Документация - заглавна страница 11.06.2020 г.
 2. Решение № Д-157/11.06.2020 г. за откриване на процедура. Изх. № Д-804/11.06.2020 г. 11.06.2020 г.
 3. Решение за откриване на процедура (ЗОП). Изх. № Д-157/11.06.2020 г. 11.06.2020 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-805/11.06.2020 г. 11.06.2020 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 11.06.2020 г.
 6. Проект на договор
 7. Техническа спецификация 11.06.2020 г.
 8. Ценово предложение 11.06.2020 г.
 9. Образци на документи 11.06.2020 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 11.06.2020 г.
 11. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 11.06.2020 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ


за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“

Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 31.07.2020 г. в 10:30 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията,
назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
28.07.2020 г.


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор №199 от 10.09.2020 г. с контрахент „Агарта-ЦМ“ ЕООД и приложения 02.10.2020 г.
 2. Договор №200 от 10.09.2020 г. с контрахент „Агарта-ЦМ“ ЕООД и приложения 02.10.2020 г.
 3. Договор №201 от 10.09.2020 г. с контрахент „Агарта-ЦМ“ ЕООД и приложения 02.10.2020 г.
 4. Договор №202 от 10.09.2020 г. с контрахент „Агарта-ЦМ“ ЕООД и приложения 02.10.2020 г.
 5. Договор №203 от 10.09.2020 г. с контрахент „Агарта-ЦМ“ ЕООД и приложения 02.10.2020 г.

 • Дата
  11.06.2020
 • Последна промяна
  02.10.2020