Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00155.Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и помощни средства за хигиена за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предмет на обществената поръчка е доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и помощни средства за хигиена за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно утвърдена техническа спецификация. В рамките на обществената поръчка се съдържат дванадесет обособени позиции, както следва: № 1 „Препарати за дезинфекция на ръце и тяло”; № 2 „Препарати за дезинфекция на повърхности”; № 3 „Препарати за подлогомиална машина”; № 4 „Препарати за дезинфекция на санитарни помещения”; № 5 „Препарати за кухненски офиси/ повърхности в кухня и кухненска посуда и яйца“; № 6 „Препарати за дезинфекция на апаратура и инструменти“; № 7 „Измивни препарати“; № 8 „Хигиенни консумативи от хартия“; № 9 „Хигиенни консумативи за забърсване“; № 10 „Чували за битов отпадък и бельо“; № 11 „Консумативи за опасни отпадъци“; № 12 „Помощни средства за хигиена“.


Деловодна информация
00826 -
Д-790   08.06.2020 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2020-0007

 1. Документация - заглавна страница 08.06.2020 г.
 2. Решение № Д-150/08.06.2020 г. за откриване на процедура. Изх. № Д-150/08.06.2020 г. 08.06.2020 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-791/08.06.2020 г. 08.06.2020 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 08.06.2020 г.
 5. Проект на договор 08.06.2020 г.
 6. Техническа спецификация 08.06.2020 г.
 7. Образци на документи 08.06.2020 г.
 8. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 08.06.2020 г.
 9. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 08.06.2020 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Решение № Д-167/19.06.2020 г. за прекратяване на обществена поръчка 19.06.2020 г.
 2. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-904/03.07.2020 г. 03.07.2020 г.
 3. Протокол 1/21.07.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 22.07.2020 г.

 • Дата
  08.06.2020
 • Последна промяна
  22.07.2020