Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00152.Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София.

В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат петнадесет обособени позиции, както следва: І обособена позиция - Мляко и млечни продукти; ІІ обособена позиция - Масла и мазнини; ІІІ обособена позиция – Зърнени храни и храни на зърнена основа; ІV обособена позиция - Месо и месни продукти; V обособена позиция - Риба, рибни продукти; VІ обособена позиция - Яйца; VІI обособена позиция - Плодове- пресни, изсушени, консервирани; VІII обособена позиция - Зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани; IX обособена позиция - Картофи; X обособена позиция - Варива; XІ обособена позиция - Храни със специално предназначение; XII обособена позиция - Захар, захарни и шоколадови изделия; XIII обособена позиция - Подправки- пресни, изсушени; XIV обособена позиция - Кафе, чай; XV обособена позиция - Други храни.


Деловодна информация
00826 -
Д-504  27/03/2020
не да
-
Публично състезание
00826-2020-0005

 1. Документация - заглавна страница 27.03.2020 г.
 2. Решение Д-86/27.03.2020 г. за откриване на процедура 27.03.2020 г.
 3. Решение за откриване на процедура (ЗОП) 27.03.2020 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 27.03.2020 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 27.03.2020 г.
 6. Проект на договор 27.03.2020 г.
 7. Техническа спецификация 27.03.2020 г.
 8. Прогнозна стойност 27.03.2020 г.
 9. Образци на документи 27.03.2020 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 27.03.2020 г.
 11. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, .zip файл) 27.03.2020 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ


за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“

Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 26.05.2020 г. в 10:00 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията,
назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
20.05.2020 г.


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор №154 от 06.07.2020 г. с контрахент „Бети - М“ ЕООД 30.07.2020 г.
 2. Договор №155 от 06.07.2020 г. с контрахент „Крис 2007“ ЕООД 30.07.2020 г.
 3. Договор №163 от 10.07.2020 г. с контрахент „Бети - М“ ЕООД 30.07.2020 г.

 • Дата
  27.03.2020
 • Последна промяна
  30.07.2020