Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00142.Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Обществената поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по 15 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.


Деловодна информация
00826 -
Д-1519  23.10.2019 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2019-0009

 1. Документация - заглавна страница 23.10.2019 г.
 2. Решение Д-223/23.10.2019 г. за откриване на процедура 23.10.2019 г.
 3. Решение за откриване на процедура (ЗОП) 23.10.2019 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-1520/23.10.2019 г. 23.10.2019 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 23.10.2019 г.
 6. Проект на договор 23.10.2019 г.
 7. Техническа спецификация 23.10.2019 г.
 8. Образци на документи 23.10.2019 г.
 9. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 23.10.2019 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, .zip файл) 23.10.2019 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД“

Пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 03.12.2019 г. в 13:30 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 27.11.2019 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Протокол № 1/20.11.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 20.11.2019 г.

 • Дата
  23.10.2019
 • Последна промяна
  27.11.2019