Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00139.Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Обществената поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 31 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-1398   26.09.2019 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2019-0008

 1. Документация - заглавна страница 26.09.2019 г.
 2. Решение № Д-206/26.09.2019 г. за откриване на процедура. Изх. № Д-1398/26.09.2019 г. 26.09.2019 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1399/26.09.2019 г. 26.09.2019 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 26.09.2019 г.
 5. Проект на договор 26.09.2019 г.
 6. Техническа спецификация 26.09.2019 г.
 7. Прогнозна стойност 26.09.2019 г.
 8. Ценово предложение 26.09.2019 г.
 9. Образци на документи 26.09.2019 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 26.09.2019 г.
 11. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 26.09.2019 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
в обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София“


ОТГОВОР-РАЗЯСНЕНИЕ Изх. № 1446/07.10.2019 г. на основание чл. 108, ал.1 от ЗОП. 07.10.2019 г.


 • Дата
  26.09.2019
 • Последна промяна
  07.10.2019