ID.00131.Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София по 2 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-630  02.04.2019 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2019-0005

 1. Документация - заглавна страница 02.04.2019 г.
 2. Решение Д-97/02.04.2019 г. за откриване на процедура 02.04.2019 г.
 3. Решение за откриване на процедура (ЗОП) 02.04.2019 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-631/02.04.2019 г. 02.04.2019 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 02.04.2019 г.
 6. Проект на договор 02.04.2019 г.
 7. Техническа спецификация 02.04.2019 г.
 8. Образци на документи 02.04.2019 г.
 9. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 02.04.2019 г.
 10. Прогнозна стойност на обществената поръчка 02.04.2019 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ


за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет:

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“.

Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 20.05.2019 г. в 10:30 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията,
назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
15.05.2019 г.

Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Протокол №1 / 15.05.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 22.05.2019 г.
 2. Протокол №2 / 20.05.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 22.05.2019 г.
 3. Решение №Д-131 от 22.05.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 22.05.2019 г.
 4. Доклад от 22.05.2019 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 22.05.2019 г.

Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор №164 от 24.06.2019 г. с контрахент „Диагностик Имиджинг“ ООД 18.07.2019 г.
 2. Договор №184 от 03.07.2019 г. с контрахент „АПР“ ООД 18.07.2019 г.
 3. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-1119/18.07.2019 г. 18.07.2019 г.


 • Дата
  02.04.2019
 • Последна промяна
  18.07.2019