Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00115. Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предмет на обществената поръчка е доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 19 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническа спецификация от документацията на обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-952   12.06.2018 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2018-0006

 1. Документация - заглавна страница 12.06.2018 г.
 2. Решение номер Д-157/12.06.2018 г. за откриване на процедура 12.06.2018 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-952/12.06.2018 г. 12.06.2018 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП) 12.06.2018 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 12.06.2018 г.
 6. Проект на договор 12.06.2018 г.
 7. Техническа спецификация 12.06.2018 г.
 8. Прогнозна стойност 12.06.2018 г.
 9. Образци на документи 12.06.2018 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 12.06.2018 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Протокол № 1/12.07.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 13.07.2018 г.
 2. Протокол № 2/12.07.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 13.07.2018 г.

 • Дата
  12.06.2018
 • Последна промяна
  13.07.2018