Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00113.Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Обществената поръчка е за доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно утвърдена техническа спецификация.
В рамките на обществената поръчка се съдържат четири обособени позиции, както следва:
I. обособена позиция - Препарати за дезинфекция;
II. обособена позиция - Почистващи препарати;
III. обособена позиция - Помощни средства;
IV. обособена позиция - Други.


Деловодна информация
00826 -
Д-730 26.04.2018 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2018-0004

 1. Документация - заглавна страница 26.04.2018 г.
 2. Решение Д-118/26.04.2018 г. за откриване на процедура 26.04.2018 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-731/26.04.2018 г. 26.04.2018 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 26.04.2018 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 26.04.2018 г.
 6. Проект на договор 26.04.2018 г.
 7. Техническа спецификация 26.04.2018 г.
 8. Прогнозна стойност 26.04.2018 г.
 9. Образци на документи 26.04.2018 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 26.04.2018 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЕ

за работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и подбор на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“, открита с Решение № Д-118/26.04.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на Възложителя, както и на изискванията за техническа оферта, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 15.06.2018 г. в 10:30 ч., в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Председател на комисията:
Съгласно Заповед № Д-139/21.05.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД 12.06.2018 г.


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ОТГОВОР-РАЗЯСНЕНИЕ относно постъпило запитване по чл. 180, ал.1 от ЗОП. Изх. № Д-816/15.05.2018 г. 14.05.2018 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Протокол № 1/22.05.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 01.06.2018 г.
 2. Протокол № 2/01.06.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 01.06.2018 г.
 3. Решение № Д-170/29.06.2018 г. за прекратяване на обособена позиция №2. Почистващи препарати. 29.06.2018 г.
 4. Протокол № 3/07.06.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 02.07.2018 г.
 5. Протокол № 4/12.06.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 02.07.2018 г.
 6. Протокол № 5/18.06.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 02.07.2018 г.
 7. Протокол № 6/20.06.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 02.07.2018 г.
 8. Решение № Д-168/29.06.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 02.07.2018 г.
 9. Решение № Д-169/29.06.2018 г. за прекратяване на обособена позиция №3. Помощни средства. 02.07.2018 г.
 10. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1130/16.07.2018 г. 16.07.2018 г.
 11. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1264/30.08.2018 г. 30.08.2018 г.

Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор 210 от 07.08.2018 г. с контрахент ЕТ „ВАДИАС - Васил Димитров“ (с приложения) 30.08.2018 г.
 2. Договор 211 от 07.08.2018 г. с контрахент Хигиенно-Медицинска индустрия ЕООД (с приложения) 30.08.2018 г.

 • Дата
  26.04.2018
 • Последна промяна
  30.08.2018