Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00154.Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София


Деловодна информация
00826 -
Д-689  18/05/2020
не да
Обява
9098800

 1. Документация - заглавна страница
 2. Заповед Д-129/18.05.2020 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява. Изх.№ Д-690/18.05.2020 г.
 5. Техническа спецификация
 6. Указания за участие
 7. Проект на договор
 8. Образци на документи
 9. Приложение към ценово предложение. Образец № 11.1.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор №166 от 14.07.2020 г. с контрахент ЕТ „АС-Строй - Янко Славчев“ 17.07.2020 г.

 • Дата
  18.05.2020
 • Последна промяна
  17.07.2020