Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00137. Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София


Деловодна информация
00826 -
Д-1221  13/08/2019
не да
Обява
9091377

 1. Документация - заглавна страница
 2. Заповед Д-179/13.08.2019 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява. Изх.№ Д-1222/13.08.2019 г.
 5. Техническа спецификация
 6. Указания за участие
 7. Проект на договор
 8. Образци на документи
 9. Приложение към ценово предложение. Образец № 11.1.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор №241 от 08.10.2019 г. с контрахент „КЛ БИЛД“ ЕООД (с приложения) 29.10.2019 г.
 2. Договор №242 от 09.10.2019 г. с контрахент ЕТ „Ремстрой - Атанас Стоянов“ (с приложения) 29.10.2019 г.

 • Дата
  13.08.2019
 • Последна промяна
  18.12.2019