Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00122.Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предметът на обществената поръчка включва дейности по извънгаранционно абонамантно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД. Апаратурата, която подлежи на абонамантно сервизно обслужване, е посочена по обособени позиции в „Техническа спецификация“ от документацията за участие. Извънгаранционното абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата, в обем и обхват, в съответствие с изискванията на производителя и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура; диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на апаратурата и настройка и калибровка на апаратурата в съответствие с техническите изисквания на производителя. Доставката на резервни части НЕ Е предмет на обществената поръчка и НЕ Е включена в прогнозната стойност на обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-07  03/01/2019
не да
Обява
9084620

 1. Документация - заглавна страница
 2. Заповед Д-3/03.01.2019 г. за провеждане на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикувана обява за обществена поръчка. Изх.№ Д-10/03.01.2019 г.
 5. Техническа спецификация
 6. Указания за участие
 7. Прогнозна стойност
 8. Проект на договор
 9. Образци на документи

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


 1. ОТГОВОР-РАЗЯСНЕНИЕ на основание чл. 189 от ЗОП по документацията. Изх. № Д-32/08.01.2019 г. 08.01.2019 г.


 • Дата
  03.01.2019
 • Последна промяна
  27.02.2019