Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00119.Доставка на хигиенни материали и помощни средства за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на хигиенни материали и помощни средства за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София.


Деловодна информация
00826 -
Д-1440 16/10/2018
не да
Обява
9081951

 1. Документация - заглавна страница 16.10.2018 г.
 2. Решение Д-251/16.10.2018 г. за откриване на процедура 16.10.2018 г.
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Изх.№ Д-1440/16.10.2018 г. 16.10.2018 г.
 4. Информация за правилата, по които ще бъде извършен изборът на изпълнител 16.10.2018 г.
 5. Информация за публикуваната обява. Изх.№ Д-1441/16.10.2018 г. 16.10.2018 г.
 6. Техническа спецификация и прогнозна стойност 16.10.2018 г.
 7. Проект на договор 16.10.2018 г.
 8. Образци на документи 16.10.2018 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Протокол № 1/29.10.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 06.11.2018 г.
 2. Съобщение № Д-1546/06.11.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 06.11.2018 г.

Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор №301 от 28.11.2018 г. с контрахент „АГАРТА-ЦМ“ ЕООД с приложения 06.12.2018 г.
 2. Договор №302 от 28.11.2018 г. с контрахент „АГАРТА-ЦМ“ ЕООД с приложения 06.12.2018 г.
 3. Договор №307 от 04.12.2018 г. с контрахент „Адика трейд“ ЕООД с приложения 06.12.2018 г.

 • Дата
  16.10.2018
 • Последна промяна
  07.12.2018