Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00102.Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, ремонт на тавански помещения в сграда „Психиатрия“

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, ремонт на тавански помещения в сграда „Психиатрия“.


Деловодна информация
00826 -
Д-2222 14/11/2017
не да
Обява
9070333

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-252/14.11.2017 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява. Изх.№ Д-2223/14.11.2017 г.
 5. Техническа спецификация
 6. Указания за участие
 7. Проект на договор
 8. Образци на документи
 9. Приложение към ценово предложение. Образец №9.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор № 340/22.12.2017 г. - изпълнител "Бомит" ЕООД 05.01.2018 г.

 • Дата
  14.11.2017
 • Последна промяна
  16.10.2018