Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00096.Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, свързани с преместване на наличния рентгенов апарат в ново помещение

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, свързани с преместване на наличния рентгенов апарат в ново помещение, съгласно утвърдена Техническата спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-1807  15/08/2017
Д-1808  15/08/2017
не да
Обява
9067299

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-185/15.08.2017 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява. Изх.№ Д-1808/15.08.2017 г.
 5. Указания за подготовка на офертата
 6. Техническа спецификация
 7. Проект на договор
 8. Образци на документи
 9. Приложение към ценово предложение. Образец №9

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор №277 от 12.10.2017 г. с контрахент БОМИТ ЕООД с приложения 16.10.2017 г.

 • Дата
  15.08.2017
 • Последна промяна
  16.10.2017