Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00092.Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до Възложителя, чрез сортиране по клиники/отделения на бол ...

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до Възложителя, чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали


Деловодна информация
00826 -
Д-1713 27/07/2017
не да
Обява
9066683

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-176/27.07.2017 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява
 5. Документация. Описание на предмета на поръчката и техническите условия за изпълнението й
 6. Техническа спецификация
 7. Проект на договор
 8. Образец на декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 09.08.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор № 248/29.08.2017г. - Изпълнител - ЕТ "Дино 90 - Росен Несторов". 11.09.2017 г.

 • Дата
  27.07.2017
 • Последна промяна
  26.09.2017