Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00090.Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предмет на поръчката е извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, по осем обособени позиции, съгласно утвърдена Техническата спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-1578 29/06/2017
не да
Обява
9065740

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-150/29.06.2017 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява
 5. Указания към участниците
 6. Техническа спецификация
 7. Проект на договор
 8. Приложение към ценовото предложение

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

 1. Договор № 243/24.08.2017 г., изпълнител ЕТ "Ремстрой-Атанас Стоянов" 11.09.2017 г.
 2. Договор № 249/29.08.2017 г., изпълнител "Команс 2000" АД 11.09.2017 г.
 3. Договор № 258/20.09.2017 г., изпълнител ЕТ "АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ" 26.09.2017 г.

 • Дата
  29.06.2017
 • Последна промяна
  26.09.2017