Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00087.Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София


Деловодна информация
00826 -
Д-1394 17/05/2017
не да
Обява
9064390

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-116/17.05.2017 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява
 5. Указания към участниците
 6. Техническа спецификация
 7. Проект на договор
 8. Приложение към ценовото предложение

 9. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  1. Протокол 1 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 19.06.2017 г.
  2. Протокол 2 за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 19.06.2017 г.
  3. Решение Д-140/20.06.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка 20.06.2017 г.
  4. Съобщение Д-1536/20.06.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка 20.06.2017 г.

 • Дата
  17.05.2017
 • Последна промяна
  26.06.2017