Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

ID.00143.Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т.1, „б“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В предмета на обществената поръчка се съдържат 175 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.


Деловодна информация
00826 -
Д-1559  01/11/2019
да да
01/11/2019
Открита процедура
00826-2019-0010

 1. Решение номер Д-229/01.11.2019 г. за откриване на процедура. Изх.№ Д-1558/01.11.2019 г. 01.11.2019 г.
 2. Решение номер Д-229/01.11.2019 г. за откриване на процедура. 01.11.2019 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 01.11.2019 г.
 4. Документация - заглавна страница 01.11.2019 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 01.11.2019 г.
 6. Техническа спецификация 01.11.2019 г.
 7. Проект на договор 01.11.2019 г.
 8. Образци на документи 01.11.2019 г.
 9. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 01.11.2019 г.
 10. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, .zip файл) 01.11.2019 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


 • Дата
  04.11.2019
 • Последна промяна
  04.11.2019